Magyarország fasiszta állam?

jobbra_zsakutcaAz interneten, elsősorban a közösségi médiában, a Facebookon több csoportban is olvastam azt a véleményt, hogy „Magyarország mindig is fasiszta állam volt, s ma is az!”  Voltak akik cáfolták ezt a véleményt.

A vitatkozók – véleményem szerint – sajnos összekevernek fogalmakat, s a vita ezért is folyik. Magam is szeretnék véleményt nyilvánítani, azonban egy Facebook kommentnél lényegesen hosszabb az, amit erről gondolok.

Magyarország ma fasiszta állam?

A „fasiszta” Magyarországról folyó vitában résztvevők arról szeretnék egymást meggyőzni, hogy a mai magyar kormány a „szélsőjobbra tart”, avagy már ott is van.

Az egyik állítás szerint a mai magyar – a harmadik Orbán-kormány – minden kijelentése, tevékenysége (kormánypolitikája) „fasisztoid” jellegű, s hét évtizeddel a fasizmus, a nácizmus leverése után ott folytatja, ahol a „Horthy – Szálasi éra befejeződött

A vita másik vonulata, hogy Magyarország az elmúlt évtizedekben mindig is ilyen volt, még „a szocializmus építése idején is”, csak akkor „bujkált, latens volt az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet.”

A vitában résztvevők a kifejezéseket gyakran keverik, – s valójában ezen is folyik a vita – ezért elsőként szeretném tisztázni a fasizmus, a nácizmus kifejezések jelentését.

Fasizmus

A Magyar Kislexikon így fogalmaz:

„Az 1. világháború után kialakult soviniszta, tekintélyuralmi, legszélsőségesebb változatában fajelmélet alapján álló politikai mozgalom, illetve parancsuralmi rendszer.”

Egy, az internetes lexikonban olvasható szómagyarázat szerint a fasizmus

„a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában megjelent formája. Nevét az olasz változatáról, a legkorábban kialakult olasz fasizmusról kapta.

A fasiszták az adott nemzet totalitárius állammá történő egységesítésére törekedtek a nemzeti közösség tömegeinek mozgósítása révén, az élcsapat szerepét betöltő pártra támaszkodva. A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a kommunizmussal szemben. A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása, az erős vezető iránti rajongás, a nacionalizmus legszélsőségesebb formái, a saját etnikum felsőbbrendűségébe vetett hit, valamint a militarizmus.”

Nácizmus

A Magyar Kislexikon egyszerűen fogalmaz:

„Német nemzetiszocializmus”

Az internetes lexikonban olvasható szómagyarázat szerint:

„A nemzetiszocializmus (németül: Nationalsozialismus), vagy nácizmus elsősorban az Adolf Hitler vezette Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) ideológiájára, illetve Németország 1933 és 1945 közötti Hitler-kormány időszakának politikájára, gyakorlatára utal. A két világháború közötti időszak és a második világháború korszakának szélsőjobboldali ideológiái közé sorolható, az olasz fasizmussal együtt a nemzetközi fasizmus egy változata.”

A címbeli kérdés megválaszolásához a fenti szómagyarázatokon kívül más tényezőket is szerencsés lenne figyelembe venni. Ilyenek azok a vélemények, amelyekben Orbán Viktort Horthyhoz, Mussolinihez, Hitlerhez, vagy Szálasi Ferenchez hasonlították. Magam ezen vélemények közül kiemelném a Szálasival történő összehasonlítást.

Orbán = Szálasi ?

Egy vélemény szerint Orbán, Szálasi Ferenc nemzetvezetőhöz hasonlítható. Szálasi esküjét a Várban tette le. Szálasi onnan indult, Orbán pedig oda tart.

A Szálasi által használt ideológia, a hungarista fogalomtár szerint létezik a konnacionalizmus, amely

 • „a nemzetekfelettiség egyfajta jobboldali, ultrajobboldali mellékága, és a nacionalizmus egyik “vadhajtásának” tekinthető annak bizonyos tulajdonságai nélkül.” …

 • „A konnacionalizmus a Kárpát-medencében élő nemzeteknek (magyarság, szlovákság, ruszinság, románság, németség, szerbség) egységesítését tűzte ki célul.” …

 • „többnyire a Nagy-Magyarország határain belüli föderációt jelenti…”

(A három idézet a Wikipédiából származik.)

 

A szélsőjobb oldali nézetekben a konnacionalizmus hasonló „nemzet-egyesítési” törekvések látszanak. Például a „Nagy-Magyarország”, a „64 vármegye” szélsőjobb oldali emlegetése mind arra utal, hogy valaki(k) újra együtt egy országként szeretnék látni ezeket a területeket.

A Fidesz-KDNP kormány politikájában hangsúlyosan jelenik meg a nemzetegyesítés gondolata. Ezt bizonyítja a kettős állampolgárság, s a határon túli magyarok szavazati jogának megadása.

A szélsőjobb oldali megnyilvánulások szerint már nincsen messze az az idő, amikor újra hallható lesz a „Magyar Hiszekegy”, a Horthy-korszak „nemzeti imája” („Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában!”), illetve a régi szlogen, amely szerint „Csonka Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország!”

 

A német nemzeti szocializmus néhány fontos eleme és annak megvalósulása a mai Magyarországon

A vélemények megértéséhez az alábbiakban álljon itt a német nemzeti szocializmus fontos elemeinek összefoglalója és a magyar helyzettel történő összehasonlítása. (dőlt betűvel idézet a nemzeti szocializmus szómagyarázatából – normál betűvel a mai magyarországi helyzet)

 • “Nemzeti (nacionalista) és baloldali (szocializmusra jellemző) ideológiák vegyítésével létrejövő ideológia” – A Fidesz-KDNP kormány ezt az elemet folyamatosan megvalósítja, például amikor magukról azt állítják, hogy ők a nemzeti oldal, s a kisemberek védelmében lépnek fel. (Pl. az emberek érdekében „megvédték a magánnyugdíjakat”!)  A Fidesz-KDNP kormány a kezdetektől fogva a Horthy által irányított nemzetállam és a keresztény vallás mindenhatóságát tartja elsődlegesnek. A Fidesz-KDNP kormány a két világháború közötti magyarországi viszonyokat tartja a maga számára követendő példának. Erre az országra és vezetésére a nacionalizmus, a konzervativizmus és a fasizmus volt a jellemző. A Fidesz–KDNP kormány a két világháború közti politikai retorikát és szimbólum-rendszerét használja fel, amelynek lényege a Magyar Nemzethez való tartozás. Azonban oly módon, hogy a kormánypárt határozza meg, hogy ki a magyar!
 • “Szociális demagógia (baloldali típusú jelszavak hangoztatása párhuzamosan a szélsőségesen jobboldali tevékenységgel.” – A Fidesz-KDNP kormány például a rezsicsökkentés kommunikációjával valósítja meg ezt az elemet. Propagandájukban a munkahelyek védelmét, az „egymillió új munkahelyet” kommunikálják, ugyanakkor nem valósítják meg a munkahelyteremtés ígéretét. Ilyen demagógia a populista rendpártiság, a kereszténységre hivatkozó szlogenek alkalmazása, s a magyarországi idegenellenesség is.
 • „Az élettér-elmélet („Lebensraumpolitik”, „Lebensraum im Osten”: több lakóterület teremtése a németek számára a kelet felé való terjeszkedés által)” – A Fidesz-KDNP kormány dolgozik ezen, lásd: kelet felé történő nyitás Ebbe a gondolatvilágba tartozik az a kormánypropaganda is, miszerint a bevándorlók elveszik a magyarok elől a munkalehetőségeket. Az élettér elmélet Orbán Viktornál is megjelenik. A kifejezést Orbán Viktor egy rádió interjúban úgy használta, hogy „magyar gazdasági élettér” (2002.2.3-án a Vasárnapi Újság című rádióműsor)
 • “Antiliberalizmus, marxizmus-, kommunizmus-, bolsevizmusellenesség” – A Fidesz-KDNP kormány ezt az elemet megvalósította, nemcsak kommunikációjában.
 • „A zsidóság elleni fajgyűlölet a német/germán/árja felsőbbrendűségből (Übermensch, Untermensch) kiindulva” – A Fidesz-KDNP kormány szavakban a zsidóság pártján áll, azonban tetteiben nem lép fel az antiszemitizmus ellen. Az ún. „elhatárolódási politikát” hangoztató szólamokat nem követik tettek, az antiszemitizmus elutasítása kifejezetten politikai propaganda. Olyannyira, hogy állami szintre emelték a megkülönböztetést: csak egy példa: A magyar kormány az Amerikában élő vallásos magyar állampolgárságú zsidókat megakadályozta abban, hogy éljenek állampolgári jogukkal, az elmúlt választások alkalmával, ugyanis csak akkor szavazhattak volna, ha feladják a zsidó vallásból következő kötelezettségüket. A szélsőjobboldal és az eszméiket követő Orbán Viktor a zsidókat nem tartja magyarnak. A Zsidó Világkongresszus budapesti ülésén, a nyitóbeszédében Orbán Viktor maga jelentette ezt ki.
 • “A vezetőben való feltétlen hit (Führerprinzip)” – A Fidesz-KDNP kormánypropagandája hasonlatos a német propagandaminisztérium általi törekvésekhez, illetve az egykori szovjet agitációs propagandához. Ennek egyik bizonysága a média feletti irányítás, a teljes uralom megszilárdítása.
 • “A demokrácia korlátozása, ennek következményeként a nem együttműködő politikai pártok, szakszervezetek, és sajtótermékek megszüntetése” – Bár a Fidesz-KDNP nem tiltott be közvetlenül egyetlen szervezetet, sajtóterméket sem, de megfélemlítette a civil szervezeteket, s a média feletti teljes irányítást megvalósította.
 • „A rasszizmus: az emberi rasszok közötti különbségek hangsúlyozása” – A Fidesz-KDNP kormány ezt az elemet folyamatosan megvalósítja, hiszen behunyt szemel nézi a gárdavonulásokat, a nemzetiségek megfélemlítését. Orbán Viktor olyan szellemi közeget teremt, tűr és támogat, amely során a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a cigányellenesség, a homofóbia, a transzfóbia, valamint a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények különböző formái erősödnek.
 • “A homoszexuális beállítottságú emberek iránti erőteljes ellenszenv; a homoszexualitás korlátozása, tiltása, és büntetése (homofóbia)” – A Fidesz-KDNP kormány bár nem tiltja, vagy bünteti a homoszexualitást, azonban teret ad, és megengedi a fellépést a másságukat büszkén vállalókkal szemben. (például Pride felvonulás elleni fellépés) Sem a Fidesz-KDNP kormány propagandája, sem tevékenysége nem erősíti azt, hogy szexuális orientációtól és nemi identitástól függetlenül minden magyar állampolgár a nemzet teljes jogú és értékű tagja.
 • “A vallásszabadság korlátozása” – A Fidesz-KDNP kormány nyiltan törvényt alkotva megakadályozza az u.n. „Nem történelmi egyházak”, az un. „Kisegyházak” működését. A Fidesz-KDNP törvénye szerint csak az lehet egyház, akiket ők annak tartanak.

A fenti felsorolásból látható, hogy a harmadik Orbán-kormány az egykori német – hitleri – nemzeti szocialista eszmék magyarországi megvalósulásán dolgozik.

A korábbi „hungarizmus” kifejezést a szélsőjobb ugyan nem használja, de elveit a “Pax Hungarica Mozgalom”, honlapján olvashatók szerint „a nemzetiszocializmus magyar gyakorlatának” megfelelően alkalmazza:

 • Ilyen hungarista elv „az istenhívő és istenfélő nemzet és törvényen nyugvó kapcsolata az egyes vallási egyházakkal;” alapján működik a KDNP által irányított vallásgyakorlás.
 • Hasonló elvet hangoztatnak, amikor Orbán Viktor „munkaalapú társadalom”-ról beszél. Ez a hungarizmus elvei között így jelenik meg: „a Munkás Nemzet, a Munkarend, melyet a szociálnacionálé ideológiája és a belőle fakadó gyakorlati munkarendszer fejez ki;”
 • S a leginkább szembetűnő „hungarista” elv szerint, amelynek alkalmazása eredményeképpen Magyarország nemzetközi jogot sért: “az imperialisztikus törekvések ellen védelemre beállított Fegyveres Nemzet, mely állami és népi rendünk erkölcsi, szellemi és anyagi életrendszerét és békés életfejlődését biztosítja.” Magyarországon működik egy félkatonai szervezet, amelyet bár a bíróság betiltott, azonban „Új Magyar Gárda Mozgalom” néven újraindítottak. A magyar kormány semmit sem tesz működése ellen, következéskép szimpatizál a gárdával. A magyar kormány azzal, hogy a betiltott szervezet működését szó nélkül hagyja, szembeszegül a Párizsi Békeszerződés vonatkozó előírásával, megszegve ezzel nemcsak a nemzetközi, de a magyar hatályos jogszabályt is. (11800/1947. (X. 15.) Korm. rendelet a párizsi békeszerződés életbelépéséről.)

Magyarország ma nemzeti szocialista állam

Nézzünk ezen állítás bizonyítására a fentieken kívül néhány konkrét példát is, a teljesség igénye nélkül:

 • A Fidesz-KDNP kormány szerint „társadalmi igényeket tükröz”, hogy bekerült a magyar nyelv és irodalom kötelező tananyagába a Horthy-korszak három legismertebb antiszemita írója. (Wass Albert az egykori magyar „nyilas parlament” tagja, Szabó Dezső és Nyirő József)
 • A Fidesz-KDNP kormány közreműködésével (vagy hallgatólagos engedélyével) történő emlékmű állítások, ahol a múlt antiszemitáit dicsőítik. Például: Nyírő József újratemetése, Prohászka Ottokárnak, Európa első faji törvénye, a numerus clausus törvény szellemi atyja szobrának felavatása, Hóman Bálint szobor felállításának terve
 • A Fidesz-kormány félreérthetetlen módon kódoltan cigányozik és zsidózik. Például molinó a Fidesz székháznál: „Ne álljatok a gyilkosok pártjára! Ne hallgassatok Ron Werberre!”
 • A Fidesz-KDNP kormány állami kitüntetéssel ismert el olyan személyeket, mint például a Jézus zsidó származását tagadó és Szálasi nyilasaira szeretetteljesen emlékező régészprofesszort, vagy egy irredenta-revizionista rockzenészt.
 • A Horty rendszer dicsőítése a Fidesz-KDNP kormány kommunikációjának egyik kulcseleme. Ez látható az új Alaptörvényben is.
 • A Fidesz tagjai, a vidéki önkormányzatok kormánypárti polgármesterei között olyan is található, aki a „haza szolgálatában” fellépve hungarista és irredenta dalokat kínál ingyenes letöltésre települése honlapján.
 • Orbán Viktor, miniszterelnök a magyarokról azt állítja: „Minden magyar turulba születik. Világnemzet a magyar, turul az ősképe, egyetlen az anyaországa.”

Véleményem szerint a válasz a címben feltett kérdésre: a harmadik Orbán-kormány nemzeti szocialista nézetekkel kívánja irányítani az országot.

A Fidesz és a KDNP, bár magukat jobb oldali konzervatívoknak tartják, de retorikájukban, szólamaikban sokszor szocialista eszméket hirdetnek. Csak példaként: ezt bizonyítja a „minden ember egyenlő” elvre alapuló egykulcsos adó használata, avagy a rezsicsökkentés kifejezés hangoztatása.

A Fidesz-KDNP által például a “nem leszünk gyarmat” jelmondat hangoztatása, vagy a mindenre alkalmazott nemzeti jelző használata nem más, mint a nacionalizmus megnyilvánulása. A határon túl élő magyarok szavazati joggal felruházása is ennek a nacionalista eszmevilágnak az egyik megnyilvánulása.

A nemzeti és a szocialista gondolkodás pedig együttesen a NEMZETI SZOCIALIZMUS!

A fentiek megmagyarázzák az orbáni politika, a Fidesz és a Jobbik, a szélsőjobb oldali nézetek népszerűségét Magyarországon. Az emberek rendkívül nagy számának nagyon tetszik ugyanis az a retorika, amelyben trianonoznak, ahol a „magyar nemzet nagyságáról” beszélnek, ahol a kisember védelméről szól a propaganda.

Teszem hozzá: sajnos, mert ez a populista, szélsőjobb oldali nézetekre alapuló propaganda félrevezető. S közben a világ demokratikus országaiban nem a nacionalizmus a vezető gondolkodásmód, nem azzal foglalkoznak, hogy visszasírják a nemzet régi dicsőségét, hanem a pluralista demokrácia megvalósításán, a tudásalapú társadalom létrejöttén munkálkodnak.

Azt gondolom, hogy Magyarországon is ezt kell(ene) tenni.

 

G. Orator

Vélemény, hozzászólás?