A bölcsesség, az erő és a szépség ereje a szabadkőművességben

Szabadkőművesség

A szabadkőművesség fontos szimbolikus és filozófiai kerete a hármasság, vagyis a hármas csoportosítás. A kulcsfontosságú hármasokság, mint például a bölcsesség, az erő és a szépség
ismétlődése tudatosan közvetíti a szabadkőművesség alapértékeit és eszméit.

Mások írták, mi idézzük

Ha elemezzük, hogy milyen jelentős szerepe van a hármasságnak a szabadkőművességben, akkor segítséget kapunk ahhoz, hogy mélyebben megérthessük a testvériség rituáléit,
szimbólumait és tanításait.

A hármasság kiemelkedő szerepe/jelentősége

A hármasság gyakran megtestesül a természetben, a vallásban, a politikában és más területeken is. Hajdanán az ember felismerte a hármasságot a napban, a holdban és a
csillagokban; a természeti elemekben: a földben, a szélben és a tűzben; valamint a háromdimenziójú fizikai világban. A hármasság a politikában is megjelenik, például az
amerikai kormány három ágában: a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalomban. fel. A vallásban a hitek gyakran hangsúlyozzák az Istennel, a felebarátunkkal és önmagunkkal való
hármas kapcsolatot.

A fejlődéspszichológusok megállapították, hogy a csecsemők kezdetben az inger-reakció segítségével tanulnak, felismerik anyjuk hangját, arra fordulnak, ahol megérintik az arcukat.
A beszéd kialakulásával a tudás fogalompárokon keresztül fejlődik. A gyermek azt kérdezi, „miért” és erre választ kap; a választási lehetőségeket pro és kontra mérlegelik.
Az összetettebb elemzéshez azonban már triászban kell gondolkodni. A filozófusok, például Hegel, a tézistől az antitézisen át a szintézisig terjedő dialektikus gondolkodást alkalmazták.
Két ellentétes erő valami újjá olvad, ahogyan két rózsabokor keresztbeporzásából hibrid keletkezhet. A magasabb szintű gondolkodás régóta alkalmazza a hármas tagolást, erre példa
a nyelvtan, a logika és a retorika triumvirátusa.

Triászok/Hármasság a szabadkőműves rituálékban és szimbólumokban

A szabadkőművesség a duális vagy kvartett helyett széles körben alkalmazza a hármasokat. A kulatív szabadkőművesség lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjunk a hármas
jelentőségén.

A csigalépcső: Az előadás kiemeli az első három lépcsőfokot, amelyek a szabadkőművesség három fokozatát és három főtisztviselőjét (Worshipful Master és Wardens) jelképezik. Egy
páholyhoz háromra van szükség, nem egy vagy kettőre.

Kisebb és nagyobb fények: A három Kisebb Fény (Nap, Hold, csillagok) és a három Nagyobb Fény (Biblia, négyzet, iránytű) megjelenítése szerves része a páholy megnyitásának
és bezárásának. Hármas csoportosításuknak szimbolikus jelentése van.

A három Kisebb Fény a bölcsességet, az erőt és a szépséget testesíti meg, olyan erényeket képviselnek, amelyek segítik a szabadkőművesek fejlődését. Több erényt is lehetett volna
felsorolni, de az összpontosítás érdekében a számukat háromra korlátozták.

A három Nagyobb Fény párhuzamos a Kisebb Fényekkel. Az első a Szent Törvény Kötete, amely a bölcsességet testesíti meg, amilyen bölcs Salamon király volt. A második a négyzet,
amely az erőt és a “ó szögben levést” jelképezi. A harmadik az iránytű, amely a szépségre és a korlátokon belüli cselekvésre utal.
A három fokozat az élet szakaszait jelképezi – a fiatalságot az Inas (bevezetett inas) jelenti, a férfikort és a munkát a Legény (kőműves testvér), a halandóságot a Mester (kőművesmester).
A három nagy elv – testvéri szeretet, megkönnyebbülés, igazság – ezek a találkozók tartópillérei, amelyek a testvériséget, a jótékonyságot és az erényt hangsúlyozzák.
Intelligencia, (tett)erő, harmónia: A bölcsesség, az erő és a szépség elegáns szinonimái, amelyek a jól felépített páholy és társadalom közti szimmetriát és egyensúlyt tükrözik.
Vallás, jog, erkölcs: A szabadkőműves tanítás pillérei. A vallás bölcsességet közvetít, a törvény, erőt és rendet biztosít, az erkölcs pedig a szépséget ápolja a köz- és magánéletben.

A hármasság jelentősége a szabadkőművesek számára

A hármasok szándékos mintázata a szabadkőműves rituálékban és szimbolikában nem véletlenszerűek, hanem iránymutatóak. A hármas túllép a leegyszerűsítő kettősséget, és
lehetővé teszik a magasabb szintű elmélyedést. A három nemes erény felsorolásának retorikája egy felmenő sorrendet sugall, ahol a szépség a bölcsesség és az erő feloldódása és
beteljesülése.
Egy bölcs és erős emberekkel teli páholy következésképpen szépséget, harmóniát és szimmetriát fog mutatni. A szabadkőművesek célja, hogy a bölcsesség, az erő és a szépség
fejlesztésével eljussanak a tökéletességig. Mivel nem egysíkúan vagy dualitásban gondolkodnak, hanem a hármasságban szemlélik a dolgokat, kiegyensúlyozott és kiforrott
emberek lesznek.
A triász/hármas szemlélet arra kényszeríti az elmét, hogy szintetizáljon és kapcsolatot találjon a fogalmak között. A hármas kapcsolatok szabadkőműves hangsúlyozása arra ösztönzi a
testvéreket, hogy elveik és magatartásuk mérlegelése során holisztikusan gondolkodjanak. A testvériség átható triadikus szimbólumainak és tanításainak átgondolásával a
szabadkőművesek folyamatosan újra elkötelezik magukat arra, hogy életük minden területén és dimenziójában tökéletesítsék magukat.

Kulcsfontosságú hármasok a szabadkőműves rituálékban és szimbolikában

 • Három fokozat – Inas, Legény, Mester.
 • Három nagy alapelv – Testvéri szeretet, megkönnyebbülés, igazság.
 • Három kisebb fény – Nap, Hold, Csillagok (Bölcsesség, Erő, Szépség).
 • Három Nagyobb Fény – A Szent Törvény Kötete, Négyzet, Iránytű (Bölcsesség, Erő,
  Szépség).
 • Három fő tisztségviselő – Főmester, első felügyelő, második felügyelő.
 • Az élet három szakasza – Ifjúság, Férfikor, Halandóság.
 • Intelligencia, Erő, Harmónia – Bölcsesség, Erő, Szépség
 • Vallás, törvény, erkölcs – A szabadkőműves tanítás pillérei

Bölcsesség a szabadkőművességben

A bölcsesség a három közül az első erény, magában foglalja az erőt és a szépséget. A szabadkőműves rituálékban és szimbolikában a következőkkel társul:

 • A szent törvények kötete – útmutató a bölcs élethez, a szent iratokban és bölcs írásokban található
 • Tiszteletreméltó főmester– A kalap szimbolizálja a bölcsességet, a felvilágosult vezetést.
 • Kisebb Fények – a Nap által megtestesített bölcsesség.
 • Vallás – A szent szövegek tanulmányozása bölcsességet közvetít.
 • Intelligencia – A bölcsesség és a fejlett megértés művelése

A bölcsességet az idők során tanulással, megfigyeléssel és megtapasztalással lehet megszerezni. A szabadkőműves feladata, hogy hogy a rituálék és szimbólumok megértésével
egyre több fényt, nagyobb világosságot keressen. A bölcs testvérek elvhűen és belátással élnek, közösségükben becsületes és tiszteletreméltó állampolgárként és vezetőként
viselkednek.

Erő a szabadkőművességben

Az erő a bölcsesség és a szépség hármasának második erénye. A szabadkőműves rituálékban és szimbolikában a következőkkel társul:

 • Négyzet – A derékszögek az erőt és a “a jó szögben levést” jelképezik.
 • Első felügyelő – feladata a Főmester támogatása, a páholy erejének biztosítása.
 • Kisebb Fények – A Hold által megtestesített erő.
 • Törvény – Erő a törvényesség és a rendezett társadalom révén.
 • Erő – A szabadkőműves erkölcsiség hangsúlyozása belső erőt igényel.

Erő szükséges a stabilitás és az ellenálló képesség megteremtéséhez. A szabadkőművesek feladata, hogy kiálljanak elveik mellett, és a megpróbáltatások ellenére is tisztességesen
éljenek. A jellembeli erő az erkölcsi fegyelemből és a szilárdságból fakad. Az erős testvérekkel rendelkező páholy kiállja az idők próbáját.

Szépség a szabadkőművességben

A szépség a bölcsesség és az erő hármasának harmadik erénye. A szabadkőműves rituálékban és szimbolikában a következőkhöz kapcsolódik:

 • Iránytű – Körök és ívek rajzolása a szimmetriához és a tökéletességhez kapcsolódik.
 • Második felügyelő – A nap szépségét jelzi a meridián magasságában.
 • Kisebb Fények – A csillagok által megtestesített szépség.
 • Erkölcs – A magán/nyilvános viselkedés szépséget eredményez.
 • Harmónia – Az egyensúly és a rend szépséget teremt a páholyban és a társadalomban.

A szépség magában foglalja a teljességet, a harmóniát és a megfelelő formát. Egy szép páholy tele van bölcs, erős, erényesen élő testvérekkel. A három fokozaton való előrehaladással a
szabadkőművesek minden tekintetben tökéletesítik magukat. Szimmetrikus, elegáns életet alkotnak, amelyet a testvéri szeretet, a megkönnyebbülés és az igazság alapelvei vezérelnek.

Következtetés

Az olyan hármasok, mint a bölcsesség, az erő és a szépség alapvető keretet alkotnak a szabadkőművesség szertartásaiban, szimbólumaiban és filozófiájában. Ezek a hármasok nem
önkényesek, hanem céltudatosan választották ki őket, hogy a szabadkőműves eszméket formálják. A hármasfogalmak szemlélése a nagyobb megértés és az önfejlesztés lencséjét
nyújtja. A bölcsesség tisztelete, az erő építése és a szépségre való törekvés révén a szabadkőművesek folyamatosan tökéletesítik magukat és páholyaikat.

A cikk eredetileg megjelent The Power Of Wisdom, Strength And Beauty In Freemasonry – Freemasons Community (William Regal 2023. szeptember 8.)

Vélemény, hozzászólás?